KAMERA KAYDI-CCTV AYDINLATMA METNİ

KAMERA KAYDI-CCTV AYDINLATMA METNİ

KARAVİL DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI İNSAAT OTOMOTİV PET. ÜRN. PAZ. SAN. TİC. A. Ş.
KAMERA KAYDI-CCTV AYDINLATMA METNİ

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (“Kanun”) 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla Karavil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otomotiv Pet. Ürn. Paz. San. Tic. A.Ş. (“Şirket”) olarak tarafımızca hazırlanmıştır.

MADDE 1: VERİ SORUMLUSU
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Karavil Dayanıklı Tüketim Malları İnşaat Otomotiv Pet. Ürn. Paz. San. Tic. A.Ş. olarak tarafımızca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu sıfatıyla şirketimizle irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
Adres : Gömmetaş Mah. Urfa Blv. Karavil Center No:401 A Bağlar /DİYARBAKIR
Telefon : 0412 323 32 00
E-posta : info@abdulkadirkaravilgrup.com.tr
İnternet sitesi : www.abdulkadirkaravilgrup.com.tr

MADDE 2: KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
Kişisel verileriniz, Şirketimizce aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak,
İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek,
Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari iş güvenliğinin temini,
Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini.

MADDE 3: KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
Kamera kaydı içeren kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, kanuni hak ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi, ileride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünün yerine getirilmesi, Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini, Şirket Yerleşkeleri ve/veya Tesislerinin Güvenliğinin Temini amaçları dahilinde şirketin iş ortakları, hizmet sağlayıcıları, hissedarları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk kişileriyle paylaşılabilecektir.
MADDE 4: KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Kişisel veriler; tamamen veya kısmen otomatik olan yollar veya veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollardan;kamera çekimi yoluyla toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıdadır:
Sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması,
Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması,
Kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için gerekli olması
Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için gerekli olması,
Kanunda açıkça öngörülen hallerde,

MADDE 5: İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve kendisiyle ilgili işlenen kişisel verilerle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahiptir:
Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
(e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen ve yukarıda belirtilen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız sonuçlandırılacaktır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Şirketin kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bilgilendirme metninde gerekli değişiklikler yapılabilir.

KAMERA KAYDI-CCTV AYDINLATMA METNİ